σχέδιο

IPATECH Τεχνολογία μικρογράφησης: συνέργειες έρευνας και καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη της Αδριατικής.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Πρόγραμματος Διασυνοριακής συνεργασίας IPA για την Αδριατική 2007-2013 (link al programma).
Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (κυρίως μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις) & να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συνεργασίας σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.
Το έργο IPATECH προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας και αξιοποίησης κοινών στρατηγικών, εργαλείων, αλλά και ευκαιριών που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

 Οι εταίροι της κοινοπραξίας συνεργάζονται με στόχο την:

  • Δημιουργία ενός Διακρατικού Αγροδιατροφικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, για να την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, στοιχείων και εμπειριών αναφορικά με την έρευνα και την καινοτομία του τομέα, με την εμπλοκή των βασικών παραγόντων και ενδιαφερομένων μερών στην περιοχή συνεργασίας
  • Υποστήριξη της στοχευμένης καινοτομίας που προέρχεται από την έρευνα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας δίνοντας έμφαση στην ‘’ήπια’’ καινοτομία και τον ρόλο του ‘’ανθρώπινου κεφαλαίου’’ για την αποτελεσματική αξιοποίησης της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ενσωμάτωσης νέων προιόντων έρευνας, τεχνολογιών και προτάσεων στην παραγωγική τους διαδικασία
  • Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας
  • Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα αποσκοπώντας στο να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μερών σε καινοτόμες τεχνολογίες.
  • Προαγωγή συνεργειών μεταξύ των περιφερειακών & ερευνητικών πολιτικών

Ομάδες Στόχου του Έργου: οικογενειακές, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ενδιαφερόμενοι φορείς: Τοπικοί και Περιφερειακοί Θεσμικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, Τοπικές Ομάδες Δράσεων, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Παραγωγών

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.